เว็บไซต์หลัก


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ข้อ ข้อมูล รายระเอียด
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล