เว็บไซต์หลัก


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ข้อ ข้อมูล รายระเอียด
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ผลการดําเนินงานตามแผนฯ