เว็บไซต์หลัก


การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล

กลุ่มงาน ชื่อ - สกุล คู่มือการปฎิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ นางวัลญา กลิ่นนิรัญ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ) คู่มือการปฎิบัติงาน
นายนิรันดร์ วินิจ (นักจัดการงานทั่วไป) คู่มือการปฎิบัติงาน
นางสาวเจนจิรา โอ่เอี่ยม (เจ้าหน้าที่ธุรการ) คู่มือการปฎิบัติงาน
กลุ่มนโยบายและแผน นางเกตุแก้ว อัตตะ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) คู่มือการปฎิบัติงาน
นางสาวดาวนภา คล้ายวิเชียร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) คู่มือการปฎิบัติงาน
นางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด (เจ้าหน้าที่ธุรการ) คู่มือการปฎิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายวุฒิชัย เดิงขุนทด (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) คู่มือการปฎิบัติงาน
นายสิทธิชัย พรามณี (เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฯ) คู่มือการปฎิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพรรณทิพา ชูชื่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) คู่มือการปฎิบัติงาน
นางสาวสุพรรษา วิชิ (นักวิชาการเงินและบัญชี) คู่มือการปฎิบัติงาน
นางสาวเมวี จันทร์สงค์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) คู่มือการปฎิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางบุญเรียม แก้วดี (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) คู่มือการปฎิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพิมพา จันทร (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) คู่มือการปฎิบัติงาน
นางสาวจิตราพร ทิมแท้ (นักจิตวิทยาโรงเรียน) คู่มือการปฎิบัติงาน
นางสาวรุ่งรัตนชญา ใยบำรุง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) คู่มือการปฎิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน นายบุญพิเศกฐ วัชรานนท์ (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) คู่มือการปฎิบัติงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี นางสาววาริธร เพ็ชรไทย (นิติกร) คู่มือการปฎิบัติงาน