เว็บไซต์หลัก


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแยกตามกลุ่มภายในสำนักงาน

1. คู่มือกลุ่มอำนวยการ

2. คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

4. คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5. คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล

6. คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

9. คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน

10.คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี