เว็บไซต์หลัก


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

- พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540