เว็บไซต์หลัก


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


ข้อ ข้อมูล รายระเอียด
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์
O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน