เว็บไซต์หลัก


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


ข้อ ข้อมูล รายระเอียด
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน
O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง