เว็บไซต์หลัก


เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ข้อ ข้อมูล รายระเอียด
O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรม