เว็บไซต์หลัก


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


ข้อ ข้อมูล รายระเอียด
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์
O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
O41 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ