บุคลากร

ผู้บริหาร

ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
0 3260 1039 ต่อ 11
e-mail : ...
ดร.ธีระชัย รัตนรังษี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
0 3260 1039 ต่อ 12
E-mail : Theerachai_Rat@Hotmail.com
นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
0 3260 1039 ต่อ 13
E-mail : apinya613@gmail.com
Powered by DNEPR