บุคลากร

เกี่ยวกับ สพม.ปข

ข้อมูลพื้นฐาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

พันธกิจ

          ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21
          ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในรูปแบบที่หลากหลายให้มีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
          ๓. สนับสนุนสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทพื้นที่
          ๔. พัฒนาระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
Powered by DNEPR