บุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวรรณา พวงนิล

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสุชาติ เขียวสอาด

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางบัวจงกล จันทรสุพิศ

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวโชติรส จันทมาศ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


Powered by DNEPR