บุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผนนางเกตุแก้ว อัตตะ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางสาวดาวนภา คล้ายวิเชียร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ


Powered by DNEPR