บุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหัวหน้ากลุ่มงานบริการจัดการศึกษาทางไกลนายวุฒิชัย เดิงขุนทด

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา


นายสิทธิชัย พรามณี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Powered by DNEPR