บุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคลนางบุญเรียม แก้วดี

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวกัลยา ใจอ่อน

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวศิริพร สงชิต

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


Powered by DNEPR