บุคลากร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางพรรณทิพา ชูชื่น

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุพรรษา วิชิ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวเมวี จันทร์สงค์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวสุปราณี ปาลาด

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุPowered by DNEPR