บุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางพิมพา จันทร

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนันทนา เทียนโชติ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิตราพร ทิมแท้

ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
นางสาวรุ่งรัตนชญา ใยบำรุง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


Powered by DNEPR