บุคลากร
แผนการรับนักเรียน/สัดส่วน/วิธีการรับนักเรียน และเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
อาศัยอำนาจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ข้อ ๒.๘ (๒.๘.๒ กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องตามแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนร้ายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการต่อนอกเขตพื้นที่บริการ รวมถึงความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และตามมติในคราวประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์จึงขอประกาศแผนการรับนักเรียน/สัดส่วน/ วิธีการรับนักเรียน และเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ดาวโหลดแผนการรับนักเรียน
Powered by DNEPR